Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Daugiau informacijos

Spausdinti

Privatumo politika

 

Privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politika

 

Mes, SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ įmonės kodas 304195262, buveinės adresas Smolensko g. 5, LT-03202 Vilnius (Toliau —Įmonė),  gerbiame ir saugome kiekvieno svetainės lankytojo ir kliento privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti asmens duomenis.

Esame įsipareigoję saugoti asmens duomenis, surinktus apie svetainės lankytojus ir klientus, taip, kaip nurodyta šioje Įmonės privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politikoje („Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje paaiškinama mūsų politika dėl informacijos (įskaitant asmens duomenis), kurią renkame bei kodėl mes renkame šią informaciją ir kaip ją naudojame.

Mes galime periodiškai keisti Privatumo politiką. Bet kuriuo atveju pakeitę Privatumo politiką mes Jums pranešime apie šiuos pakeitimus, paskelbdami pakeistą Privatumo politiką Įmonės interneto svetainėje („Svetainė“). Todėl patariame jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir peržiūrėti Privatumo politiką.

    1. Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš kliento, iš kliento veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių.

Pagrindinės asmens duomenų, kuriuos renka Įmonė,  kategorijos, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:

Asmens tapatybės duomenys – pavyzdžiui, vardas, pavardė ir gimimo data.

Kontaktiniai duomenys – pavyzdžiui, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis – pavyzdžiui, asmens, atstovaujančio klientą (juridinį asmenį) kontaktiniai duomenys.

Finansiniai duomenys – pavyzdžiui, duomenys apie sąskaitas, duomenys apie nepadengtus įsiskolinimus.

Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus – pavyzdžiui, duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus.

Vaizdo stebėjimo duomenys – pavyzdžiui, duomenys, surinkti vaizdo įrašymo priemonėmis.

Duomenys, susiję su paslaugų teikimu – pavyzdžiui, duomenys apie prievolių vykdymą arba nevykdymą, galiojančius arba baigusias galioti įsipareigojimus, pateiktus prašymus ir skundus. Duomenys apie prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, pavyzdžiui, duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, klientui teikiamas paslaugas, kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie tai, ar klientas patenkintas paslaugomis, įskaitant garso įrašymą.

    2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindas

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia, Įmonė tvarkydama asmens duomenis:

  • Atliekų turėtojo registro administravimas.
  • Vidaus administravimas (struktūros tvarkymas, raštvedybos tvarkymas, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymas): dėl Įmonės teisėto intereso, taip pat vykdydami teisės aktų reikalavimus ir siekdami vidaus administravimo tikslų (tinkamo Įmonės struktūros, raštvedybos, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymo), tvarkome asmens duomenis.
  • Įsiskolinimo valdymas: su tuo susijusius asmens duomenis tvarkome, siekiant valdyti kliento įsiskolinimą, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant Įmonės teisėto intereso užtikrinti skolų valdymą.
  • Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas: asmens duomenis tvarkome teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant teisinę pareigą, arba siekiant Įmonės teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu.
  • Tiesioginė rinkodara, kliento nuomonės teiravimasis, Įmonė, gavusi kliento sutikimą, tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
  • Užklausų valdymas: kad atsakytumėme į Jūsų užklausas Įmonės teisėtu interesu tvarkome Jūsų asmens duomenis.
  • Asmens mokumo įvertinimas: dėl Įmonės teisėto intereso įvertiname kliento mokumo galimybes.
  • Jungtinės skolininkų duomenų rinkmenos tvarkymas: dėl Įmonės teisėto intereso tvarkome skolininkų duomenų rinkmenas. 

    3. Vaizdo stebėjimas

Įmonės vykdo vaizdo duomenų stebėjimą Įmonės patalpose ir jų prieigose. Įmonės vykdomas vaizdo stebėjimas, nes dėl darbo specifikos būtina užtikrinti turto ir asmenų saugumą, o kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant šio tikslo (teisinis duomenų tvarkymo pagrindas –Įmonės teisėtas interesas tinkamai suteikti paslaugą ir apsaugoti savo ir klientų turtą). Vaizdo stebėjimo priemonėmis vykdo atliekų surinkimo vietų ir jų prieigų stebėjimą taisyklių laikymosi tikslais.

   4. Duomenų saugojimo laikotarpis

Mes tvarkome duomenis ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Įmonės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., reglamentuojančius apskaitos, archyvavimo reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

   5. Duomenų gavėjų kategorijos

Aukščiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos, teismai ir kitos ginčus nagrinėjančios institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, žalos vertinimo įmonės, antstoliai, notarai, skolų išieškojimo įmonės, bankroto administratoriai, priežiūros institucijos).

Asmens duomenų tvarkymui Įmonė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus (pavyzdžiui, finansus administruojančias bendroves, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjus, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjus, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjus, duomenų centrų, ir debesijos paslaugų teikėjus). Tokiais atvejais Įmonė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Įmonės nurodymų ir galiojančių teisės aktų, bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.

   6. Jūsų turimos teisės

Jūs turite teisę bet kada, pateikęs/-usi nustatytos formos prašymą Įmonei:

prašyti susipažinti su jos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis; BDAR 15 str.

prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; BDAR 16 str.

prašyti ištrinti savo duomenis-„teisė būti pamirštam“; BDAR 17 str.

prašyti apriboti savo duomenų tvarkymo veiksmus; BDAR 18 str.

prašyti perkelti savo asmens duomenis- teisė į duomenų perkeliamumą; BDAR 20 str.

 Savo teises galite įgyvendinti susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų:

1) prisijungę prie įmonės savitarnos svetainės;

2) pateikdami rašytinį prašymą Įmonei adresu Smolensko g., LT- 03202 Vilnius, Lietuva.  Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar seniūno.

Įmonė įsipareigoja atsakyti į Jūsų prašymą per 30 kalendorinių dienų; BDAR 20 str.

Savo sutikimą gauti naujienlaiškius ir Įmonei rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galite duoti ir bet kada atšaukti, išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresu [email protected]

Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Įmonė netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis.

   7. Duomenų saugumas

Mums svarbu apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Mes suprantame saugumo svarbą ir metodus, kurių reikia informacijai apsaugoti. Imamės reikiamų priemonių apsaugoti nuo informacijos, kurią surinkome iš Jūsų, praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo.

Įmonė, kaip duomenų valdytojas, taip pat reikalauja ir iš savo duomenų tvarkytojų, griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei imtis visų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

   8. Mūsų atsakomybės ribojimas

Mes nesame atsakingi už įvykius, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti. Mes negalime garantuoti, kad nebus veikimo klaidų apsaugant Jūsų asmens duomenis. Be to, mes taip pat neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant Jūsų asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

   9. Informacija kontaktams

Visais klausimais dėl Privatumo politikos galite kreiptis:

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“

Smolensko g., LT- 03202 Vilnius

El. paštas: [email protected]

Telefonas: +370 650 04949

 

 

Naujienų prenumerata
Užsisakykite mūsų naujienlaiškį ir naujausią informaciją gausite tiesiai į savo el. pašto dėžutę.